Tuyến đường Cam kết thời gian vận chuyển
HCM – HN, HN – HCM 50h
Trung tâm HN – 25 tỉnh phía Bắc 2h đến 24h
Trung tâm ĐN – 19 tỉnh miền Trung 2h đến 12h
Trung tâm HCM – 18 tỉnh phía Nam 2h đến 12h